Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Wederpartij: degene die door ondertekening van een Overeenkomst of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard;
 2. Derde(n): personen die niet bij de Overeenkomst betrokken zijn;
 3. Overeenkomst: iedere wilsovereenstemming tussen Berkleba Nederland B.V. en Wederpartij gericht op het leveren van producten;
 4. Partijen: Wederpartij en Berkleba Nederland B.V. gezamenlijk;
 5. Schriftelijk(e): per e-mail, per fax, per post of via een fysiek document.

Artikel 2. Identiteit 

Naam bedrijf: Berkleba Nederland B.V.  
Straatnaam en nummer: Kerkenbos 1053 E
Postcode en vestigingsplaats: 6546BB Nijmegen
KvK nummer: 09148530

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Berkleba Nederland B.V. en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Berkleba Nederland B.V. en Wederpartij. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Berkleba Nederland B.V. voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Berkleba Nederland B.V. zijn in te zien.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Berkleba Nederland B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.

Artikel 4. Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Berkleba Nederland B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden Berkleba Nederland B.V. niet.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 1. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 2. Berkleba Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Berkleba Nederland B.V. weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 3. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Berkleba Nederland B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 4. Is aan de Wederpartij een model getoond of verstrekt, dan wordt het monster of model geacht te zijn verstrekt als voorbeeld of als aanduiding zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Berkleba Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Berkleba Nederland B.V. voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Berkleba Nederland B.V.
 2. Berkleba Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Berkleba Nederland B.V. voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Berkleba Nederland B.V.
 3. Indien Berkleba Nederland B.V. toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Berkleba Nederland B.V. beperkt zijn tot 5000 (vijfduizend) euro.
 4. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Berkleba Nederland B.V. uitkeert.
 5. Onder directe schade wordt verstaan:
  1. Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Berkleba Nederland B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
  2. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Berkleba Nederland B.V. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Berkleba Nederland B.V. vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering
 7. Berkleba Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 8. Wederpartij vrijwaart Berkleba Nederland B.V. voor elke aanspraak van Derden.

Artikel 7. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Berkleba Nederland B.V. in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Berkleba Nederland B.V. kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Berkleba Nederland B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Wederpartij kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van leveranciers, stakingen en storingen van bezorgdiensten en overige omstandigheden waardoor de levering vertraagd wordt.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Berkleba Nederland B.V. niet aan zijn verplichtingen jegens Wederpartij kan voldoen worden die verplichtingen opgeschort zolang Berkleba Nederland B.V. niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 8. Prijzen

 1. U vindt op onze website geen prijzen omdat Berkleba Nederland B.V. per klant werkt met netto prijzen. Berkleba Nederland B.V. behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 2. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Berkleba Nederland B.V. behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Wederpartij in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Berkleba Nederland B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de levering tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. De door Berkleba Nederland B.V. geleverde prijslijsten gelden slechts ter indicatie. Berkleba Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om genoemde prijzen te wijzigen.
 5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 9. Betaling en facturering

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk te worden voldaan maar uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na levering.
 1. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Berkleba Nederland B.V. te melden.
 1. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Berkleba Nederland B.V. gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Sinds 1 januari 2023 bedraagt de wettelijke handelsrente 10,5%. Bovendien is Berkleba Nederland B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Is de vordering hoger dan € 266,66 dan bedragen de incassokosten 15% van de te vorderen hoofdsom. Er mogen geen incassokosten worden berekend over de wettelijke (handels)rente.
 2. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Berkleba Nederland B.V. op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Berkleba Nederland B.V. direct opeisbaar.
 3. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10. Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Berkleba Nederland B.V. kenbaar heeft gemaakt.
 2. Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Berkleba Nederland B.V. deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Berkleba Nederland B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Wederpartij.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Berkleba Nederland B.V. zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Berkleba Nederland B.V.
 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Berkleba Nederland B.V. tot het moment van bezorging en plaatsing bij de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Berkleba Nederland B.V. bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

Artikel 11. Klachten

 1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen twee (2) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Berkleba Nederland B.V. terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur. Klagen kan via info@berkleba.nl.
 2. De klacht dient duidelijk omschreven te worden ingediend zodat Berkleba Nederland B.V. redelijkerwijs in staat is om ook inhoudelijk op de klacht te kunnen reageren.
 3. De Wederpartij dient Berkleba Nederland B.V. in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Berkleba Nederland B.V. gemeld, wordt het product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

Artikel 12. Overdracht

 1. Rechten van een Partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 2. Deze bepaling is geldig totdat dit niet meer rechtens toelaatbaar is.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Berkleba Nederland B.V. zal te allen tijde eigenaar blijven van alle aan Berkleba Nederland B.V. toekomende intellectuele of industriële eigendomsrechten die reeds bestonden voor aanvang van de Overeenkomst, behalve als de Overeenkomst een overdracht van intellectuele of industriële eigendomsrechten inhoudt.
 1. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van 10.000 (tienduizend) euro, onverminderd het recht van Berkleba Nederland B.V. op schadevergoeding.
 2. Berkleba Nederland B.V. heeft het recht om de naam en het logo van Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie.
 3. Wederpartij vrijwaart Berkleba Nederland B.V. voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 14. Garantie

 1. Berkleba Nederland B.V. staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde. Indien er een expliciete gebruiksdatum is overlegd op bijvoorbeeld de verpakking of tube van het product geldt deze datum als uiterlijke gebruiksdatum. Indien het product na deze datum gebruikt wordt geldt de garantie niet.
 2. De Wederpartij kan uitsluitend aanspraak maken op de garantie wanneer de bewaarvoorschriften zijn nageleefd, zoals maar niet beperkt tot:
  1. De tape wordt te allen tijde opgeslagen op een koele, droge plaats met een gemiddelde temperatuur van rond de 20 °C.
  2. De tape mag tijdens de opslag niet in contact komen met Uv-licht en/of andere warmtebronnen.
  3. De lijm moet, indien aangegeven of op de verpakking of tube vermeld, rond de 5 °C in de koelkast bewaard worden.
  4. De lijm mag tijdens de opslag niet in contact komen met Uv-licht en/of warmtebronnen.

Garantie geldt daarnaast alleen bij een juiste toepassing van het product:

 1. Oppervlakten dienen altijd schoon, droog en vetvrij te zijn.
 2. De Wederpartij dient vóór iedere toepassing zelf vast te stellen of het product geschikt is voor het beoogde doel.

Zodra Wederpartij in het bezit is van de producten is Wederpartij verantwoordelijk voor opslag onder genoemde condities en voorwaarden.

 1. Berkleba Nederland B.V. garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk Schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd. Er kunnen nimmer rechten worden ontleend aan (meegeleverde) adviezen of instructies.

Artikel 15. Opschorting en ontbinding

 1. Berkleba Nederland B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. Na het sluiten van de Overeenkomst Berkleba Nederland B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen welke goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is Berkleba Nederland B.V. bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de

Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 1. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Berkleba Nederland B.V. op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Berkleba Nederland B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Berkleba Nederland B.V. is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien het product niet meer leverbaar blijkt te zijn volgens de geldende condities en/of specificaties.

Artikel 16. Gegevensbescherming   

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid.
 2. Wederpartij vrijwaart Berkleba Nederland B.V. voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Wederpartij wordt gehouden of waarvoor Wederpartij uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toerekenbaar zijn.

Artikel 17. Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Partijen in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor Partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien de Wedepartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Berkleba Nederland B.V. een direct opeisbare boete van 10.000 (tienduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Berkleba Nederland B.V., waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van alle door Berkleba Nederland B.V. aan Wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij Berkleba Nederland B.V. zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Wederpartij de vorderingen van Berkleba Nederland B.V. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 2. Berkleba Nederland B.V. zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. Wederpartij zal aan Berkleba Nederland B.V. alle medewerking verlenen teneinde Berkleba Nederland B.V. in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product.
 3. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op andere wijze te bezwaren.
 4. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Berkleba Nederland B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 19. Verrekening en opschorting

 1. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij zijn uitgesloten.

Artikel 20. Toepasselijk recht en deponering

 1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 21. Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 6 (Aansprakelijkheid) artikel 13 (Intellectueel eigendom), artikel 17 (Geheimhouding) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 22. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Berkleba Nederland B.V. is altijd gerechtigd de algemene voorwaarden die op de Overeenkomst van toepassing zijn eenzijdig te wijzigen.
 2. Deze wijziging treedt 1 (één) maand na bekendmaking aan Wederpartij in werking op de Overeenkomst.

 

Als eerste onze updates ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Wij versturen 2 tot 4 keer per jaar een interessante nieuwsbrief.